Verkoopvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Uitgeverij van der Meulen bv te Sneek gedeponeerd bij KvK te Leeuwarden.

Algemeen

Artikel 1

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Uitgeverij Van der Meulen B.V. (hierna: “Van der Meulen”), gevestigd te Sneek, sluit met een wederpartij (hierna: “de wederpartij”).
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn in onderling overleg mogelijk, doch kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Offertes

Artikel 2

 1. Alle door Van der Meulen uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend.
 2. Van der Meulen heeft het recht een door haar uitgebrachte offerte te herroepen. Partijen stellen in dit kader de in artikel 6:219 lid 2 BW bedoelde termijn op 2 werkdagen.
 3. Alle in een offerte genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders is aangegeven.
 4. Van der Meulen is niet gebonden te leveren tegen een in de offerte vermelde prijs indien deze prijs berust op een druk- of schrijffout.
 5. Het enkel uitbrengen van een al dan niet als offerte aangeduide prijsopgave, voorcalculatie, begroting of soortgelijke mededeling verplicht Van der Meulen niet tot het sluiten van een overeenkomst met de wederpartij.

Overeenkomst

Artikel 3

Een overeenkomst komt eerst tot stand indien Van der Meulen een opdracht schriftelijk bevestigd heeft of daaraan uitvoering heeft gegeven.

Prijsverhoging

Artikel 4

 1. Indien meer dan drie maanden zijn verstreken tussen het tot stand komen van de overeenkomst en de levering en in die periode één of meerdere van de kostprijsfactoren van Van der Meulen dusdanig is of zijn gestegen dat de kostprijs voor Van der Meulen meer dan 5% hoger is komen te liggen, dan is Van der Meulen gerechtigd een met de kostprijsstijging overeenkomende hogere verkoopprijs in rekening te brengen.
 2. Indien de uitvoering van de overeenkomst door Van der Meulen meer tijd vergt of meer kosten meebrengt dan zij redelijkerwijs mocht verwachten doordat de wederpartij ondeugdelijke materialen heeft aangeleverd of ondeugdelijke informatie heeft verstrekt of doordat zij na het sluiten van de overeenkomst wijzigingen heeft aangebracht in de oorspronkelijke overeenkomst, is Van der Meulen gerechtigd de overeengekomen prijs met een redelijk bedrag te verhogen.

Annulering/ Ontbinding

Artikel 5

 1. De wederpartij kan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Van der Meulen een reeds tot stand gekomen overeenkomst annuleren dan wel reeds geleverde zaken retourneren.
 2. Indien een overeenkomst overeenkomstig het eerste lid van dit artikel wordt geannuleerd dan wel reeds geleverde zaken worden geretourneerd, is de wederpartij gehouden Van der Meulen de door haar reeds gemaakte kosten te vergoeden alsmede de door haar geleden schade te vergoeden. Onder de geleden schade wordt mede verstaan de gederfde winst.

Overmacht

Artikel 6

 1. Een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis kan Van der Meulen in ieder geval niet worden toegerekend indien sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie waarin Van der Meulen haar verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden gelegen buiten haar schuld, welke omstandigheden evenmin op grond van de wet, een door Van der Meulen gegeven garantie of de verkeersopvattingen aan Van der Meulen kunnen worden toegerekend.
 2. In ieder geval gelden de navolgende omstandigheden als overmacht: natuurrampen, oorlogen, stakingen, ongevallen, stremmingen in het vervoer, stagnatie van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk, niet-levering van noodzakelijke materialen door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen, internationale of nationale gewapende conflicten en voorbereidingen daartoe, maatregelen van binnenlandse of buitenlandse overheden en andere soortgelijke omstandigheden.

Afroeporders

Artikel 7

 1. Indien zaken, die in opdracht van de wederpartij zijn geproduceerd, worden opgeslagen door Van der Meulen, vindt deze opslag plaats voor rekening en risico van de wederpartij. De wederpartij dient voor een verzekering van deze zaken zorg te dragen
 2. Indien tussen Van der Meulen en de wederpartij een termijn is overeengekomen waarbinnen de wederpartij de geproduceerde zaken moet afnemen (ook wel: “afroeporders”), zullen – onverminderd het recht op schadevergoeding – alle kosten, veroorzaakt door een niet tijdige afname door de wederpartij, aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

Levering

Artikel 8

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering van zaken “franco wederpartij” met dien verstande dat de kosten van vervoer en verzekering voor rekening van de wederpartij komen indien de order een bedrag van € 350,= niet te boven gaat. Van der Meulen bepaalt de keuze van het vervoermiddel. De feitelijke aflevering vindt plaats op een adres van de wederpartij dat het dichtst bij het magazijn van Van der Meulen is gelegen en welke het vervoermiddel veilig en langs een voor dat vervoermiddel geschikte weg kan bereiken en verlaten.
 2. De wederpartij is verplicht onmiddellijk na aankomst van het vervoermiddel de lossing van de zaken genoemd in lid 1 van dit artikel te doen plaatsvinden. Daarbij zal de wederpartij een normale lostijd in acht nemen met voldoende geschikt personeel en materieel. Bij de lossing dient de wederpartij de aanwijzingen van de vervoerder in acht te nemen.
 3. Indien levering geschiedt overeenkomstig het eerste lid van dit artikel, zijn de zaken voor risico van Van der Meulen tot het moment van lossen als bedoeld in artikel 8 lid 2.
 4. Het lossen als genoemd in artikel 8 lid 2 geschiedt geheel voor rekening en risico van de wederpartij.
 5. De wederpartij dient zichtbare gebreken in of beschadigingen aan de zaken direct op de afleveringsbon of het vervoersdocument te laten aantekenen, dan wel door de vervoerder daarvan een rapport te laten opmaken.
 6. Indien aan de wederpartij wordt geleverd overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 lid 1, maar de aflevering daarbij plaatsvindt aan (het adres van) een derde die de zaken gaat houden voor de wederpartij, dan is de wederpartij verplicht de in lid 5 van dit artikel genoemde controle te doen uitvoeren binnen 24 uur nadat die derde de zaken voor haar heeft ontvangen.

Risico

Artikel 9

 1. Indien overeengekomen is levering “af fabriek” of “af magazijn” dan geschiedt de levering door het laden van de zaken op het door de wederpartij gekozen vervoermiddel.
 2. Indien levering plaatsvindt op de in lid 1 omschreven wijze, gaat het risico van de zaken over op de wederpartij op het moment dat de zaken op het vervoermiddel zijn geladen. Het vervoer van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij. 3
 3. Indien levering plaatsvindt overeenkomstig dit artikel, dient de wederpartij onmiddellijk na de levering de zaken te controleren, teneinde te beoordelen of deze voldoen aan de overeenkomst, met name voor wat betreft de bepaaldheid van de zaken, de kwantiteit alsmede de overeengekomen kwaliteitseisen, dan wel die eisen die in soortgelijke gevallen normaliter gesteld mogen worden.

Reclames

Artikel 10

 1. Een beroep van de wederpartij inhoudende dat de geleverde zaken niet beantwoorden aan de overeenkomst, kan jegens Van der Meulen niet worden gedaan indien dit door de wederpartij niet binnen 8 dagen na de levering schriftelijk aan Van der Meulen is medegedeeld. De termijn van 8 dagen als hiervoor genoemd, wordt verlengd tot 10 dagen indien de aflevering van de zaken aan een derde geschiedt, zoals genoemd in artikel 8 lid 6.
 2. De wederpartij kan niet reclameren ter zake duidelijke zichtbare tekorten of gebreken in het geleverde, indien de wederpartij niet heeft voldaan aan het bepaalde in artikel 8 lid 5 of artikel 9 lid 3.
 3. Het bewijs dat de geleverde zaken niet beantwoorden aan de overeenkomst, dient door de wederpartij geleverd te worden.
 4. Indien de wederpartij aan Van der Meulen klachten kenbaar maakt omtrent de geleverde zaken, dient de wederpartij Van der Meulen met bekwame spoed in de gelegenheid te stellen de zaken te inspecteren en te onderzoeken, zonodig door afgifte van de zaken. Van der Meulen zal het eventueel door haar in te stellen nader onderzoek op de minst bezwarende wijze verrichten. Alle gemaakte kosten voor een dergelijk onderzoek zijn voor rekening van de wederpartij indien de klachten ongegrond blijken te zijn.
 5. De wederpartij blijft verplicht tot betaling en afname van gedane bestellingen, ook indien zij ter zake de betreffende zaken tijdig heeft gereclameerd.

Levertijd

Artikel 11

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de door Van der Meulen opgegeven levertijden geen fatale termijnen.
 2. Indien vertraging in de levering binnen redelijke grenzen blijft, zal dit voor de wederpartij geen reden kunnen zijn om tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.

Aansprakelijkheid

Artikel 12

 1. Van der Meulen is jegens de wederpartij slechts aansprakelijk met inachtneming van het in dit artikel bepaalde:
  1. Indien Van der Meulen een garantie heeft verstrekt, wordt door Van der Meulen slechts aansprakelijkheid aanvaardt, voor zover dit uit de garantie voortvloeit;
  2. Van der Meulen is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar werknemers behoudens voorzover deze schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Van der Meulen zelf of van leidinggevende ondergeschikten;
  3. Van der Meulen is nimmer aansprakelijk indien sprake is van overmacht;
  4. De aansprakelijkheid van Van der Meulen is steeds beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende levering;
  5. Van der Meulen is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade in welke vorm dan ook;
  6. Van der Meulen is nimmer aansprakelijk voor zuivere vermogensschade;
  7. Indien sprake is van deelleveringen en deelfacturen, dient bij de berekening van het sub d bedoelde bedrag te worden uitgegaan van de deelfactuur die betrekking heeft op de levering waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
 2. Indien Van der Meulen aansprakelijk is omdat zij niet aan haar leveringsverplichtingen heeft voldaan, terwijl terzake die levering nog geen factuur verzonden is, dient bij de berekening van het in lid 1 sub d bedoelde bedrag te worden uitgegaan van het bedrag dat normaal gesproken zou zijn gefactureerd.
 3. Indien Van der Meulen door een derde aansprakelijk wordt gesteld ter zake van enige schade waarvoor zij krachtens de gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is, zal de wederpartij haar ter zake volledig vrijwaren en Van der Meulen alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen alsmede de kosten vergoeden die Van der Meulen ter zake moet maken.

Betalingsvoorwaarden, buitengerechtelijke incassokosten en recht van retentie

Artikel 13

 1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling door Van der Meulen is vereist.
 2. Indien de wederpartij in verzuim is zijn betalingsverplichting na te komen, dan is hij jegens Van der Meulen de wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande factuurbedrag (of een gedeelte daarvan) waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. Tevens wordt de wederpartij jegens Van der Meulen als dan verschuldigd de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, welke kosten -met een minimum van € 100,= – worden berekend overeenkomstig het incassotarief, vastgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten.
 3. Van der Meulen is gerechtigd te bepalen op welke schulden betalingen van de wederpartij in mindering komen, doch in ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering worden gebracht op de verschuldigde rente en buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Van der Meulen kan zich met betrekking tot zaken van de wederpartij die zij onder zich heeft, beroepen op haar retentierecht totdat haar totale vordering op de wederpartij is voldaan.

Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

Artikel 14

 1. De door Van der Meulen geproduceerde en/ of geleverde zaken blijven eigendom van Van der Meulen totdat de wederpartij al hetgeen zij voor geleverde of nog te leveren zaken op grond van een overeenkomst met Van der Meulen verschuldigd is, aan Van der Meulen betaald heeft en de wederpartij eventuele verplichtingen ter zake van door Van der Meulen verrichte werkzaamheden of verplichtingen tot schadevergoeding is nagekomen.
 2. Zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van Van der Meulen rust, mogen slechts in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening door de wederpartij worden doorverkocht.
 3. In het geval de wederpartij zijn verplichtingen jegens Van der Meulen niet nakomt, dan wel een gegronde vrees bestaat dat de wederpartij zulks niet zal doen, is Van der Meulen gerechtigd geleverde zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, bij de wederpartij of derden die de zaken voor de wederpartij houden, weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij dient Van der Meulen hiertoe volledige medewerking te verlenen, bij gebreke waarvan de wederpartij jegens Van der Meulen een onmiddellijk opeisbare boete verbeurt van 10% van het door de wederpartij verschuldigde, voor iedere dag dat zij jegens Van der Meulen in gebreke blijft haar medewerking te verlenen.
 4. De wederpartij verplicht zich jegens Van der Meulen om in het geval derden rechten willen vestigen dan wel doen gelden op zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van Van der Meulen rust, Van der Meulen hiervan terstond op de hoogte te brengen en de betreffende derden te informeren omtrent het eigendomsvoorbehoud van Van der Meulen.
 5. De wederpartij verplicht zich jegens Van der Meulen om volledige medewerking te verlenen aan alle maatregelen die Van der Meulen ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen.
 6. Indien het eigendomsvoorbehoud van Van der Meulen al dan niet van rechtswege teniet gaat, wordt reeds nu vooralsdan een stil pandrecht op de betreffende zaken gevestigd ten behoeve van Van der Meulen. Dit pandrecht blijft op de zaken rusten totdat de wederpartij aan al haar betalingsverplichtingen jegens Van der Meulen heeft voldaan. De wederpartij verplicht zich om, voor zover nodig, alle medewerking te verlenen die nodig is om het in dit lid bedoelde pandrecht te vestigen.

Auteursrechten, modellen en ontwerpen

Artikel 15

 1. De wederpartij garandeert Van der Meulen, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de wederpartij ontvangen of in opdracht van wederpartij vervaardigde zaken, zoals kopij, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, modellen, tekeningen, fotografische opnamen etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Voorts garandeert de wederpartij dat het gebruik van genoemde zaken niet onrechtmatig is jegens enige derde. De wederpartij vrijwaart Van der Meulen zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken van derden ter zake.
 2. Indien Van der Meulen vermoedt dat inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden zoals in het eerste lid van dit artikel omschreven, is zij gerechtigd om hetzij de nakoming van haar verplichtingen op grond van de overeenkomst op te schorten totdat onomstotelijk komt vast te staan dat geen inbreuk op rechten van derden plaatsvindt, hetzij de overeenkomst te ontbinden. In beide gevallen is Van der Meulen niet schadeplichtig jegens de wederpartij en komen de door Van der Meulen gemaakte kosten voor rekening van de wederpartij.
 3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is Van der Meulen rechthebbende met betrekking tot de auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten die ontstaan op de bij de uitvoering van de overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatie-dragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
 4. De wederpartij mag de door Van der Meulen in het kader van het productieproces ontwikkelde zaken en hulpmiddelen (zoals bijvoorbeeld kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, tekeningen, databestanden, computerprogrammatuur, fotografische opnamen enz.) niet gebruiken in het kader van enig productieproces zonder daarvoor de schriftelijke toestemming van Van der Meulen te hebben verkregen, ook niet indien Van der Meulen ten aanzien van de betreffende zaken en hulpmiddelen geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming heeft.
 5. De wederpartij verkrijgt na de levering van de zaken door Van der Meulen een niet-exclusief recht tot gebruik van de door Van der Meulen in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet 1912. Het bedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het recht tot verveelvoudiging of openbaarmaking van deze zaken in het kader van enig productieproces.

Tekeningen en controle

Artikel 16

 1. De wederpartij staat in voor de juistheid en de geschiktheid van alle gegevens, berekeningen e.d. die zij aan Van der Meulen verstrekt.
 2. De wederpartij dient de voor de productie van de zaken benodigde informatie zoals kopij, tekeningen, ontwerpen, fotografische opnames of andere informatiedragers op het door Van der Meulen gewenste tijdstip en in de door Van der Meulen aangegeven hoeveelheid aan Van der Meulen ter beschikking te stellen.
 3. Indien de wederpartij zaken ter beschikking heeft gesteld aan Van der Meulen zoals in lid 2 bedoeld, blijft het risico met betrekking tot deze zaken rusten bij de wederpartij. De wederpartij dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.
 4. De wederpartij draagt er zorg voor dat, voorafgaand aan de verstrekking aan Van der Meulen van kopij, tekeningen, ontwerpen, fotografische opnames of andere informatiedragers, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De wederpartij dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens het gebruik door Van der Meulen verloren gaan of wegens beschadiging onbruikbaar worden.
 5. De wederpartij is gehouden om alle door Van der Meulen aan de wederpartij toegezonden proeven zoals drukproeven e.d., zorgvuldig te controleren en eventuele onjuistheden dan wel afwijkingen onmiddellijk schriftelijk aan Van der Meulen door te geven. Goedkeuring van de proeven door de wederpartij – daaronder begrepen een niet tijdige melding van onjuistheden en afwijkingen – geldt als erkenning dat Van der Meulen de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden correct heeft uitgevoerd. Van der Meulen is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de wederpartij goedgekeurde of gecorrigeerde proeven noch voor fouten en gebreken die door de wederpartij niet tijdig zijn gemeld.
 6. Van der Meulen is gerechtigd om voor het vervaardigen van de in het vorige lid bedoelde proeven een redelijke prijs in rekening te brengen.

Afwijkingen in drukwerk

Artikel 17

 1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekeningen, kopij of modellen respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, zijn geen reden voor afkeuring van de zaken, korting op de overeengekomen prijs of ontbinding van de overeenkomst en geven geen aanspraak op schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
 2. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
 3. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages: – oplage tot 20.000 eenheden: 10% – oplage van 20.000 eenheden en meer: 5% Het meerdere of het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht dan wel verrekend voor zover dat binnen de hiervoor genoemde percentages blijft.

Eigendom productiemiddelen

Artikel 18

 1. Alle door Van der Meulen vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, half-fabrikaten en overige hulpmiddelen (zoals bijvoorbeeld zetsel, ontwerptekening-en, modellen, werk- en detailtekeningen, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, clichés, films, montages, drukplaten, zeefdrukvormen enz.) blijven eigendom van Van der Meulen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Van der Meulen is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken aan de weder-partij af te geven, noch ze voor haar te bewaren.
 3. Indien partijen overeenkomen dat Van der Meulen de in lid 1 bedoelde zaken voor de wederpartij zal bewaren, bewaart zij deze zaken voor de duur van maximaal één jaar en zonder in te staan voor de geschiktheid van de zaken om opnieuw te worden gebruikt.

Bevoegde rechter

Artikel 19

 1. Alle geschillen tussen Van der Meulen en de wederpartij, daaronder begrepen tevens die geschillen die slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, welke naar aanleiding van aanbiedingen, overeenkomsten of leveringen tussen partijen ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement van de hoofdvestigingsplaats van Van der Meulen.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is Van der Meulen bevoegd de in lid 1 van dit artikel genoemde geschillen voor te leggen aan de naar de normale regels van competentie bevoegde rechter. Toepasselijk recht Artikel 20 Op alle overeenkomsten tussen Van der Meulen en de wederpartij en op alle geschillen die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Winkelwagen
Scroll naar boven